Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2014

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo EinarssonFolkpartietOrdförande
Stellan EngströmRadio LinköpingVice ordförande
Rune JohanssonRadio LinköpingKassör
David RoosRadio LinköpingSekreterare
Hans WinzellRadio LinköpingTeknisk chef t.o.m. september
David SköldRadio LinköpingTeknisk chef f.o.m oktober
Krister NymanRadio Linköping 

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkan tisdagen den 18 mars 2014, då ovanstående styrelse valdes.

Vid styrelsens sammanträde den 21 oktober 2014 kompletterades styrelsen, i enlighet med stadgarnas 7.3, med David Sköld, som även utsågs till teknisk chef.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Michael Holmgren, med Stefan Lindetun som ersättare.

Till valberedning nyvaldes Anita Björck samt uppmanades styrelsen att finna ytterligare personer att ingå.

Verksamhet

Styrelsen har haft 8 sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 12 januari, 18 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 21 oktober och 9 december.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Ekonomi

Ekonomin har under året varit god. Årets resultat efter avskrivningar blev en vinst på 61 408,15 kr. Styrelsen föreslår årsmötet att 20 000 kronor överföres till underhållsfonden och resterande 41 408,15 överföres till nästa år i ny räkning. Underhållsfonden innehåller före denna överföring totalt 71 385,71 kr och efter densamma 91 385,71 kr.

Sändande föreningar

Under 2014 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2015.

Linköping den 24 februari 2015.

 


 Bo Einarsson     Hans Winzell   Rune Johansson     
 ordförande               kassör     


 
 Stellan Engström   David Roos       
 vice ordförande   sekreterare  David Sköld     Krister Nyman      


Senast modifierad: 27 februari 2015
bo.einarsson1@comhem.se