Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2002

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Anders Karlsson Radio Stil Vice ordförande, Teknisk chef
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Ghazi Baghlanian Radio Hamshahri
Pär Björkman Radio Stil
Ronny Freiman Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan
Anders Rosén Radio Sinus  

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkans Café Kaffekvarnen, onsdagen den 20 mars 2002, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Daniel Högkvist som ersättare.

Till valberedning omvaldes Sofia Svalmark (Radio Stil, sammankallande), Ghasem Televari (Radio Hamshahri) och Tore Andersson (Radio Linköping).

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 22 januari, 27 februari, 20 mars, 23 april, 21 maj, 28 augusti, 22 oktober, 21 november och 11 december.

Föreningen har representerats av Bo Einarsson och Anders Karlsson vid Närradions riksorganisations stämma i Helsingborg 27 - 28 april 2002. Bo Einarsson är dessutom revisor i NRO.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 2002 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Radio Stil har av ekonomiska skäl tvingats att avsluta sina sändningar, vilket djupt beklagas av närradioföreningen. Den Svensk-Bosniska föreningen Linköping 2000 har under december 2002 inlett provsändningar, vilket varmt välkomnas, och vi ser fram mot deras reguljära sändningar. De fick sitt tillstånd från Radio- och TV-Verket den 30 december 2002! Vi hoppas att Radio Hamshahri snart kan återta sina sändningar.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2003.

Linköping den 14 januari 2003.
  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund   Anders Karlsson
  ordförande      sekreterare        vice ordförande,
                          teknisk chef  Krister Nyman    Ghazi Baghlanian      Pär Björkman 
  kassör  


  Ronny Freiman    Anders Rosén        Berndt Petersson


Senast modifierad: 6 januari 2003
boein@telia.com