Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2001

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Martin Eliasson Radio Stil Vice ordförande
Carl-Magnus Segerlund Radio Linköping Sekreterare
Krister Nyman Radio Linköping Kassör
Nils-Erik Olsson Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan
Erik Axelsson Radio Stil
Anders Karlsson Radio Stil Teknisk chef
Ghazi Baghlanian Radio Hamshahri

Årsmöte

Årsmötet hölls i Pingstkyrkans Café Kaffekvarnen, onsdagen den 28 mars 2001, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Daniel Högkvist som ersättare.

Till valberedning nyvaldes Matthias Hultberg (Radio Stil, sammankallande), Ghasem Televari (Radio Hamshahri) och Tore Andersson (Radio Linköping). På grund av att Hultberg flyttat till Stockholm beslöt styrelsen den 11 december att ersätta honom med Sofia Svalmark.

Verksamhet

Styrelsen har haft tio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 23 januari, 28 februari, 28 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 30 augusti, 4 oktober, 6 november och 11 december.

Föreningen har representerats av Ghazi Baghlanian och Anders Karlsson vid NRO:s stämma i Eskilstuna 21 - 22 april 2001.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 2001 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Radio Linköping, Radio Stil och Radio Hamshahri har alla varit tvingade att begränsa sändningarna av olika skäl under 2001, men för Radio Linköping verkar problemen glädjande nog vara över. En ny förening kommer att starta sändningar inom kort, vilket likaså är mycket glädjande. Vi hoppas att även Radio Hamshahri snart kan återta sina sändningar.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2002.

Linköping den 22 januari 2002.  Bo Einarsson     Carl-Magnus Segerlund   Martin Eliasson
  ordförande      sekreterare        vice ordförande  Krister Nyman    Anders Karlsson  
  kassör        teknisk chef  Berndt Petersson   Nils-Erik Olsson      Ghazi Baghlanian


Senast modifierad: 22 januari 2002
boein@telia.com