Verksamhetsberättelse för
Linköpings Närradioförening 2000

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Martin Eliasson Radio Stil Vice ordförande
Maria Nyman Radio Linköping Sekreterare
Bertil Oldebring Radio Linköping Kassör
Gustav Andersson Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan
Pär Björkman Radio Stil
Matthias Hultberg Radio Stil Teknisk chef
vakans

Årsmöte

Årsmöte hölls i Pingstkyrkan onsdagen den 14 mars 2000, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer omvaldes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson (omval) och Daniel Högkvist (nyval) som ersättare. Valberedning är Jenny Lidén (Radio Stil) och Krister Nyman (Radio Linköping, sammankallande). En vakans finns dessutom i valberedningen.

Verksamhet

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen; den 26 januari, 15 februari, 14 mars, 10 april, 15 maj, 7 juni, 30 augusti, 16 oktober, 27 november.

Föreningen har representerats av ordföranden och vice ordföranden vid NRO:s stämma i Gävle, 20 - 21 maj 2000.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 2000 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

En ny sändande organisation tillkom under hösten, Radio Hamshahri, en iransk musikförening i Linköping, vilket var mycket glädjande.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2001.

Linköping den 23 januari 2001.  Bo Einarsson     Maria Nyman    Martin Eliasson

  ordförande      sekreterare    vice ordförande

  Bertil Oldebring   Matthias Hultberg     

  kassör        teknisk chef

  Gustav Andersson   Pär Björkman    Berndt Petersson  


Senast modifierad: 23 januari 2001
boein@telia.com