Verksamhetsberättelse för

Linköpings Närradioförening 1999

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Daniel Högkvist Studentradion Vice ordförande
Helén Stenberg Radio Linköping Sekreterare
Bertil Oldebring Radio Linköping Kassör
Nils-Erik Olsson Radio Linköping  
Berndt Petersson Svenska Kyrkan
Kristin Holmberg Studentradion till maj
Eric Hedlund Studentradion juni
Marcus Hartmann Radio Stil oktober -
vakans BK Derby/Jazzklubben

Årsmöte

Årsmöte hölls i Kyrkoförvaltningens lokaler, onsdagen den 24 februari 1999, då ovanstående styrelse valdes.

Till revisorer valdes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Birger Oscarsson och Birgitta Johansson som ersättare. Valberedning är Dani Backteg (Radio Stil) och Krister Nyman (Radio Linköping, sammankallande). En vakans finns dessutom i valberedningen.

Verksamhet

Styrelsen har haft elva sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen, den 28 januari, 24 februari, 15 mars, 24 mars, 3 maj, 9 juni, 29 juli, 31 augusti, 5 oktober, 2 november, 7 december.

Vid styrelsens sammanträde den 3 maj 1999 ersattes Kristin Holmberg med Eric Hedlund som representant från Studentradion, i enlighet med stadgarnas paragraf 7.3. Vid styrelsens sammanträde den 5 oktober 1999 ersattes Eric Hedlund med Marcus Hartmann.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sändande föreningar

Under 1999 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

Avslutning

Studentradion återuppstod som Radio Stil under sommaren, vilket var mycket glädjande.

Närradioföreningen ser med tillförsikt fram mot år 2000.

Linköping den 20 januari 2000.


  Bo Einarsson     Helén Stenberg    Daniel Högkvist
  ordförande      sekreterare      vice ordförande  Bertil Oldebring        
  kassör    Marcus Hartmann    Nils-Erik Olsson   Berndt Petersson  


Senast modifierad: 26 januari 2000
boein@telia.com