Verksamhetsberättelse för Linköpings Närradioförening 1996

Styrelse

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:

Bo Einarsson Folkpartiet Ordförande
Bengt Olov Hedlund Radio Ryd Vice ordförande
Berndt Petersson Svenska Kyrkan Sekreterare
Helén Stenberg Radio Linköping Kassör
Hans Eriksson Radio City  
Martin Birgerson Radio City
Patrik Flisbäck Radio HSO  
Sören Sternegård Radio Linköping till oktober
Nils-Erik Olsson Radio Linköping från november
Johan Bergqvist Radio Ryd till juni
Erica Löfström Radio Ryd från juli

Årsmöte

Årsmöte hölls i Stadshuset, måndagen den 21 mars 1996, då ovanstående styrelse valdes.

Vid årsmötet hölls mycket informativa föredrag av Peter Schierbeck från Radio- och TV-verket och Maria Wester från Granskningsnämnden för radio och TV. Dessutom medverkade vår kontaktman Hans Cederroth från Radio- och TV-verket.

Till revisorer valdes Sten Johansson och Lars-Eric Lindholm, med Sven Cronsioe och Bengt Olsson som ersättare. Valberedning är Nils-Erik Olsson (Radio Linköping, sammankallande), Nisse Gran och Johan Bergqvist (Radio Ryd).

Verksamhet

Vid styrelsens sammanträde den 20 maj 1996 ersattes Johan Bergqvist med Erica Löfström som representant från Radio Ryd, i enlighet med stadgarnas paragraf 7.3. Vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 1996 ersattes Sören Sternegård med Nils-Erik Olsson som representant från Radio Linköping, i enlighet med paragraf 7.3.

Vid årets sista sammanträde adjungerades Staffan Lindmark från Radio Ryd.

Styrelsen har haft nio sammanträden under kalenderåret för att behandla de frågor som varit aktuella för de olika sändande organisationerna inom föreningen, den 16 januari, 12 februari, 21 mars, 18 april, 20 maj, 27 augusti, 8 oktober och 12 november och 11 december.

 

Erica Löfström, Hans Eriksson, Nils-Erik Olsson och Martin Birgerson vid styrelsemötet den 12 november 1996.

Frågor som diskuterats inkluderar:

Sommarsändningar har skett med Radio City, Radio Linköping och Radio Ryd som sändande organisationer, med utsträckta sändningar för Radio Ryd under "Nolle-perioden". Radio Ryd sände även från Sommarfestivalen.

Kommunen har fortsatt att sända fullmäktigesammanträdena (ett per månad) under Närradioföreningens tillstånd.

Sändande föreningar

Under 1996 har funnits följande sändande föreningar inom Linköpings närradio:

De fyra senare föreningarna har tyvärr beslutat att inte längre sända närradio. Glädjande nog har Iranska musikföreningen nyligen fått tillstånd av Radio- och TV-verket att sända, och även LO i Linköping överväger att börja sända.

Avslutning

Turbulens har rått på närradioområdet även under hela 1996, speciellt vad gäller musikavgifter. Från 1997 tillkommer dessutom 6 % moms på musikavgifterna. Framtiden ser inte ljus ut med höga musikkostnader, hög sändarhyra, dålig hörbarhet i vissa områden, samt bortfall av sändande organisationer. Vi väntar med spänning och tillförsikt på fortsättningen. Vi uppskattar mycket det goda samarbetet inom Linköpings närradio.

Linköping den 21 januari 1997.

  Bo Einarsson        Bernt Petersson     Bengt Olov Hedlund  
  ordförande         sekreterare       vice ordförande  Helén Stenberg       Hans Eriksson      Martin Birgerson
  kassör    Patrik Flisbäck       Nils-Erik Olsson    Erica Löfström


Senast modifierad: 27 februari 1997
boein@telia.com