Stadgar för Linköpings Närradioförening

Organisationsnummer: 822002-5871

Senast ändrade vid årsmötet tisdagen den 18 mars 1997.

Innehållsförteckning:

 1. Föreningens sammansättning och syfte
 2. Medlemskap
 3. Organisation
 4. Beslutsfattande
 5. Valbarhet
 6. Årsmöte
 7. Styrelse
 8. Verksamhetsår
 9. Revision
 10. Firmatecknare och ansvarig utgivare
 11. Protokoll
 12. Stadgeändring
 13. Föreningens upplösande
 1. Föreningens sammansättning och syfte

  1. Linköpings Närradioförening, (nedan kallad LNF) är en sammanslutning av föreningar/organisationer som sänder närradio över Linköpings närradiosändare.
  2. LNF syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, genom
   • a t t främja samarbetet mellan de närradiosändande föreningarna/organisationerna inom sändningsområdet
   • a t t framföra medlemmarnas åsikter vid förhandlingar med Radio- och TV-verket, andra statliga myndigheter samt andra utom LNF stående organisationer
   • a t t fördela sändningstider mellan medlemmarna
   • a t t sprida information om närradion i Linköping
   • a t t samordna marknadsföring och annonsering
   • a t t på allt sätt underlätta för medlemmarna att bedriva närradioverksamhet

 2. Medlemskap

  1. Medlemskap kan beviljas förening/organisation som aktivt sänder närradio över Linköpingssändaren, samt innehar sändningstillstånd, utfärdat av Radio- och TV-verket.
  2. Upphör medlem med sin sändningsverksamhet, avbrytes medlemskapet automatiskt. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

 3. Organisation

  1. LNF högsta beslutande organ är årsmötet.
  2. LNF angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse, som då årsmötet ej är samlat, utgör föreningens högsta beslutande organ.

 4. Beslutsfattande

  1. I de fall ej annat står i dessa stadgar skall vid föreningens möten beslut fattas med enkel majoritet.
  2. Omröstning sker öppet om ej annat begärs eller stadgas.
  3. Poströstning eller röstning via fullmakt är ej tillåten.
  4. Mötesordföranden äger endast utslagsrösträtt vid lika röstetal vid öppen omröstning Vid lika röstetal vid sluten omröstning skiljer lotten.

 5. Valbarhet

  1. Valbar till förtroendeuppdrag inom LNF utom revisor, är en av medlemsförening utsedd representant.
  2. Ingen får samtidigt inneha mer än en av följande poster: styrelseledamot, revisor eller suppleant för dessa.

 6. Årsmöte

  1. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före den 1:a april.
  2. Extra årsmöte hålles då styrelsen så beslutar eller minst 1/3 av medlemsföreningarna så kräver.
  3. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Kallelse sker personligen till styrelsemedlemmar samt till medlemsföreningarna på deras senast kända adresser.
  4. Årsmötet består av valda ombud för medlemsföreningarna. Varje medlemsförening äger låta sig representeras av två ombud.
  5. Ledamot av styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för denna.
  6. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
  7. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
   • a) Val av ordförande att leda förhandlingarna
   • b) Val av sekreterare för mötet
   • c) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
   • d) Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
   • e) Styrelsens verksamhetsberättelse
   • f) Revisorernas revisionsberättelse
   • g) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
   • h) Förslag från styrelsen (propositioner)
   • i) Förslag från medlemmarna (motioner)
   • j) Fastställande av medlemsavgift
   • k) Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
   • l) Val av ledamöter till styrelsen
   • m) Val av revisorer och suppleanter för dessa
   • n) Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
   • o) Övriga ärenden

 7. Styrelse

  1. Styrelsen består av fem till nio ordinarie ledamöter.
  2. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Det åligger dock valberedningen att finna kandidater även till dessa poster.
  3. Styrelsen fyller själv de vakanser som uppstår, dock högst två per år. Till ny ordförande kan dock endast en av årsmötet utsedd vice ordförande väljas.
  4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid dennes förfall av vice ordföranden. Revisorerna i förening eller minst tre av ledamöterna äger även rätt att kalla till styrelsemöte.
  5. För beslutsmässighet krävs att samtliga ledamöter kallats minst fyra dagar i förväg, samt att minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande.
  6. Kallelse till styrelsemöte skall innehålla föredragningslista samt tillräckligt beslutsunderlag.
  7. Styrelsen åligger uppgifterna i paragraf 1.
  8. Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar samt redovisa dessa inför medlemmarna på årsmötet.
  9. Styrelsen skall sammankalla årsmötet.
  10. Styrelsen skall i övrigt på eget initiativ handla i föreningens anda samt i enlighet med dessa stadgar.
  11. Styrelsen kan till möte adjungera en eller flera personer. Dessa erhåller yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
  12. Styrelsen skall senast en månad efter verksamhetsårets slut till revisorerna ha överlämnat protokoll, verksamhetsberättelse samt vederbörligen avslutade räkenskaper.

 8. Verksamhetsår

 9. Revision

  1. LNF räkenskaper ska revideras av två på årsmötet valda revisorer, för vilka två ersättare skall finnas.
  2. Det åligger revisorerna att senast två veckor före årsmötet avsluta sin granskning av verksamheten för föregående verksamhetsår och tillställa årsmötet berättelse över den företagna revisionen, samt yttrande i frågan om ansvarsfrihet.

 10. Firmatecknare och ansvarig utgivare

  1. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
  2. Ansvarig utgivare enligt Radio- och TV-lagen 1996:844 är ordföranden och vid dennes förfall, vice ordföranden.
  3. Under särskilda omständigheter kan annan styrelsemedlem utses till ansvarig utgivare.
  4. Då ansvarig utgivare dömts skyldig till brott mot närradiolagen, kan hans utlägg ersättas av LNF.

 11. Protokoll

  1. Protokoll skall föras vid föreningens samtliga möten och med sådan detaljrikedom att beslut, inklusive underlag och syfte, klart framgår.
  2. Protokollen skall justeras av mötesordföranden, sekreteraren samt en av mötet utsedd justeringsman.
  3. Protokollen skall föreligga utskrivna och utsända senast 14 dagar efter mötet. Justeras vid följande sammanträde.

 12. Stadgeändring

  1. För ändring av dessa stadgar krävs antingen:
   • a) kvalificerad majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte, eller
   • b) enkel majoritet vid två på varandra följande extra årsmöten med minst 90 dagars mellanrum.
  2. Förslaget till ändring av stadgarna skall presenteras i den slutliga kallelsen till årsmöte/extra årsmöte.

 13. Föreningens upplösande

  1. Beslut om föreningens upplösande kan fattas av två på varandra följande årsmöten, dock med minst 90 dagars mellanrum. Beslutet skall vara fattat med minst 2/3 majoritet.
  2. De tillgångar/skulder som kvarstår skall fördelas mellan medlemmarna.
  3. Denna paragraf kan ej ändras.


Senast modifierad: 18 mars 1997
bo.einarsson1@comhem.se